Startsidan
Startsidan

Våra erbjudanden

Vårt team består av projektledare och innovationsledare med stor erfarenhet av att utveckla innovationer inom hälsa, vård och omsorg. Vi kan erbjuda flera olika lösningar skräddarsydda för att passa just vpra kunders behov. Om du vill veta mer eller inte hittar det du söker, tveka inte att höra av dig.

För näringsliv och offentlig sektor

Innovationsprojekt

I vårt nätverk av kompetenser och samlade erfarenheter av samarbete med företag, med fokus på produkter och tjänster för framtidens hälso- och sjukvård stöttar vi dig som idéägare i ett väl avgränsat projekt kring produkt- och tjänsteutveckling. Varje idé är unik, liksom dess förutsättningar och omständigheter. Det gör att också utvecklingsarbetet måste vara unikt. Därför har vi endast skräddarsydda lösningar och formar varje process så att den gör bäst nytta för din idé. Vi stöttar allt från en idé som blir en färdig produkt/tjänst, eller från en färdig produkt/tjänst som vidareutvecklas till att bli ännu bättre.

Vi startar innovationsprojektet med att tillsätta en projektledare och projektgrupp som omfattar allt från behovsanalyser, workshoppar med vald målgrupp, litteraturstudier eller produktutvecklingar.

Kompetenspanel för företag

Vi vill förändra framtidens vård och omsorg tillsammans med dig. Tillsammans med dig från näringslivet, tillsammans med våra koordinatorer från de halländska kommunerna och från Region Halland och tillsammans med forskare, personal och studenter från Högskolan i Halmstad.

Leap for Life erbjuder företag och innovatörer möjligheten att möta efterfrågad erfarenhet och kompetens inom forskning och kommunal eller regional verksamhet för att diskutera sin innovation. Detta möte ger dig som arbetar med en innovation mot regional eller kommunal verksamhet möjlighet att presentera den och ställa frågor till berörda användare som kan ge dig värdefull input kring utvecklingen av innovation eller affärsmodellen runt den.

Möte med kompetenspanel

Under 2 timmar har du som företagare möjlighet att få synpunkter på din innovation av inbjudna användare och experter från vård- och omsorg. Vår näringslivskoordinator Peter Uppman håller i mötet. För att få ett så effektivt möte som möjligt är det viktigt att du i förväg informerar oss om vilken kompetens som efterfrågas, vilka frågeställningar som kan vara intressanta att diskutera, samt att vi får en presentation av innovationen som ska utvärderas. Efter att vi har fått den informationen av dig undersöker vi om vi kan möta dina behov, sedan förbereder vi mötet tillsammans med dig.

Testprojekt

Har ditt företag en produkt som du vill testa och utveckla?

Vi erbjuder dig möjligheten att genomföra ett testprojekt tillsammans med oss i en verklighetstrogen eller verklig miljö där slutanvändare kan medverka med sina upplevelser, tankar och åsikter. Vårt mål är att utveckla vård- och omsorg i boendemiljö, och därför vill vi testa både ny och befintlig teknik som kan användas för att möjliggöra och förbättra vård i hemmet.

Ett testprojekt initieras oftast från ett företag som önskar testa en produkt eller tjänst, men kan även initieras utifrån ett behov från kommun eller region. Som neutral mötesplats med direkta kontaktvägar inom vård- och omsorg kan vi koordinera samverkan mellan näringsliv, akademi och civilsamhälle. Kontakta Emma Börjesson för mer information.

Våra testmiljöer

Utifrån ett testprojekts karaktär erbjuder vi olika testmiljöer. Våra testmiljöer finns bland annat på Högskolan i Halmstad och ute i de halländska kommunerna. Oavsett om initiativet kommer från näringslivet eller offentlig verksamhet ordnar vi med projektkoordineringen.

Att vara en testmiljö

Vi har ett flertal testmiljöer i de halländska kommunerna. Att vara en testmiljö är både roligt och utmanande! Här kan du som personal i en testmiljö lära dig mer om vad en testmiljö är, och vad vi på Leap for Life kan göra för dig.

En testmiljö behöver inte vara en fysisk plats utan kan utgöras av till exempel en hemtjänstgrupp, anhöriga eller patienter. Vi ser även att en testmiljö kan utgöras av en viss kompetens som är värdefull för testprojektets måluppfyllelse. En testmiljö kan också exempelvis vara ett äldreboende, särskilt boende, ordinärt boende eller LSS-boende.

Vi koordinerar och utför tillsammans med dig

För de testprojekt som genomförs tillsammans med Leap for Life kan vi stötta med projektledning och koordinering som tydliggör projektstart, genomförande och projektavslut. Vi inkluderar personal i planeringsstadiet för att skapa ett upplägg för testförfarandet. Vi har erfarenhet av att arbeta med intervjuer, observationer och andra metoder för att genomföra och utvärdera tester. Resultatet analyseras och sammanfattas för att identifiera förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.

Förankring på alla nivåer

För ett framgångsrikt testprojekt är det viktigt att det har förankrats på alla nivåer i en verksamhet, det vill säga till exempel hos chefer, personal och användare. Om medverkande i testprojektet är överens om syfte och mål med testprojektet är det enklare att få återkoppling och synpunkter på produkten eller tjänsten samt berörda arbetsprocesser och rutiner.

Skapa utrymme för framgång

För att kunna genomföra ett testprojekt krävs engagemang och tid. Det är viktigt att berörd personal får avsatt tid för att kunna medverka på bästa sätt. Det kan exempelvis handla om att delta på informationsträffar, tid för att kunna lära sig en produkt eller tjänst eller möjligheten att kunna delta i intervjuer och andra former av undersökningar.

Kunskap och support

I de testprojekt som genomförs tillsammans med oss kan vi hjälpa till med internkommunikation som effektiviserar och driver arbetet framåt. Vi ser till att användarna får en genomgång av hur testet går till och hur produkten/tjänsten används. Detta kommuniceras både skriftligt och muntligt till personal och andra medverkande. Vi ser också till att det alltid finns en ansvarig att kontakta om det uppstår frågor eller problem.

Trygghet och integritet

Deltagandet i ett testprojekt som genomförs med oss är alltid frivilligt för individer som inte är anställda i en testmiljö, till exempel patienter och anhöriga. Detta säkerställer vi bland annat genom samtyckesavtal. Personalens deltagande i ett testprojekt beslutas av berörd chef i respektive kommun. Vi respekterar varje enskild persons integritet och är lyhörda genom hela projektet kring de olika deltagarnas upplevelser och erfarenheter av testet. Leap for Life är en neutral part i projektet som lyssnar lika mycket till samtliga projektdeltagares tankar och åsikter.

Kunskapsöversikt

Vi tillhandahåller kunskapsöversikter för små och medelstora företag och offentlig sektor som vill skapa en djupare förståelse och använda sig av befintlig forskning i sitt arbete inom hälsodata. Vi träffas initialt för att gemensamt definiera ett antal frågor som ska utgöra grunden för kunskapsöversikten. Vi gör sedan en systematisk insamling av kunskap från vetenskapliga texter och dokument såsom avhandlingar, forskningsartiklar eller rapporter. Insamlat material granskas systematiskt och analyseras för att sedan sammanställas och presenteras skriftligt och muntligt.

En kunskapsöversikt kan användas för att skapa en överblick av vad som redan är känt inom ett område, vilket kan hjälpa till att identifiera kunskapsluckor och behovet av vidare forskning. Dessutom kan det stärka beslutsfattande, underbygga argumentation och utveckla policy för både offentlig sektor och små- och mellanstora företag. 

Träffa en expert

Leap for Life erbjuder en möjlighet för dig som företagare eller medarbetare från offentlig sektor att komma i kontakt med och möta en specifikt efterfrågad kompetens. En expert kan till exempel vara en medarbetare från kommunal eller regional verksamhet, en företagare eller en forskare. Leap for Life planerar och faciliterar mötet. Mötet varar mellan 60–90 minuter.  

Testpanel 

Vi samlar en testpanel med presumtiva användare som introduceras till och får testa och en produkt/tjänst. Testet genomförs under ett avgränsat och tidsbestämt tillfälle t.ex. en halvdag. Testet riggas utifrån på förhand definierade frågeställningar som företaget och Leap for Life tar fram gemensamt. Testresultaten sammanfattas och presenteras i en skriftlig rapport.  

En testpanel kan snabbt ge feedback på en produkt eller tjänst och används med fördel när t.ex. ett användargränssnitt ska utvärderas. Testet genomförs i Leaps lokaler eller i annan för testet lämplig miljö. 

Testprep

I tjänsten testprep. erbjuder vi rådgivning och coachning inför ett test- eller pilotprojekt. Tillsammans tittar vi på vilka förberedelser som behöver göras inför att testa produkten eller tjänsten i simulerad eller verklig miljö. Vi går till exempel igenom vilken typ av test som är lämpligt, hur testet kan genomföras, hur testet kan dokumenteras, vilka avtal som eventuellt behöver upprättas m.m. 

Matchmaking till inkubator och acceleratorprogram i Västsverige 

Vi lär känna dina utmaningar och ser hur dessa kan matchas med lämpliga resurser och erbjudanden som kan stötta din affär framåt. Vi tittar på om det är en inkubator eller ett acceleratorprogram i Västsverige som kan vara aktuellt.   

Uppdaterat den

Kontakt

Anna Maria Mårtensson Projektledare Högskolan i Halmstad 072-977 37 21
Virginia Wiman Projektledare CareWare Nordic Högskolan i Halmstad 072-381 28 47

Kontakt kompetenspanel

Peter Uppman Näringslivskoordinator Region Halland 035-13 48 00

Kontakt testprojekt

Emma Börjesson Projektledare & jämställdhetsansvarig Högskolan i Halmstad 076-721 91 61